หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและการอ้างอิงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานSCOPUS
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและการอ้างอิงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานSCOPUS

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-30 18:31:07


      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและการอ้างอิงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานSCOPUS เพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ประจำคณะ และพัฒนาคุณภาพกระบวนการทำงานวิจัย

      วันที่ 30 มีนาคม 2561  ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและการอ้างอิงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานSCOPUS  สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  บรรยายให้ความรู้  

      ซึ่งโครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานวิจัยและการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  สามารถสรุปข้อมูลสำคัญที่ได้จากงานวิจัย สามารถนำมาเขียนและนำเสนอในรูปของบทความได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการเขียนผลงานวิจัย เป็นแนวทางในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประจำคณะฯหรือวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอื่นๆ  มีคณาจารย์ประจำคณะฯและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ