หน้าหลัก > ข่าว > > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน จัดโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน จัดโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน ณ HIU ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-29 13:00:25


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ วรรณดี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน” สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management (The 1st ICDP) ณ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

     ด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกา และญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ICDP จึงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน อเมริกา และญี่ปุ่น อันประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิต และการนำเสนอในหลากหลายมุมมองของศิลปะและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับ ICT Digital Practice ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการ