หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-03 17:45:43      วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนง และอาจารย์ประจำหลักสูตร  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (574) คณะวิทยาการจัดการ