หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-19 15:37:21


      วันที่ 19 เมษายน 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะวิทยาการจัดการ  มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชา  ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้เข้าสอบทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถ และผลงาน  มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบอย่างเต็มที่   ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี  ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะเข้าศึกษาเป็นบัณฑิตในสาขาที่ตนชื่นชอบในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรหัสผ่าน)  ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ทาง www.reg.ssru.ac.th