หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-25 15:41:35


        วันที่ 25 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยอาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ

        การจัดโครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีทักษะการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามกระบวนการคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ“การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา” และ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ กรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา  บรรยายให้ความรู้  หัวข้อ“บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”  มีนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ