หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-27 16:23:52

         วันที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีมอบทุน  และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ  

          คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการจัดหาทุนการศึกษา เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นทุกปี เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 80 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ  เพิ่มจำนวนทุนการศึกษา จากเดิมปีการศึกษาละ 6 ทุน เป็นจำนวน 20 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ โดยคณะได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบดำเนินการ  และจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เป็นผู้พิจารณากฎเกณฑ์และคัดเลือกนักศึกษา

          คณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท  โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประกอบด้วยนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กล่าวว่า “ในนามของคณะวิทยาการจัดการ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน  สำหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาก็ขอให้ใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตนเองอย่างแท้จริง และขอให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป”