หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วจก. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-04-30 17:13:12

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดย ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  และ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงาน  

    กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ธรรมมะ กับ ชีวิตการทำงาน”  โดย พระอาจารย์สุรเชษฐ์  สุรเชฏโฐ พระธรรมวิทยากร  จากวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี     การบรรยายแนะนำองค์กร และเตรียมตัวอย่างไร ให้เป็น  Professional สู่ตลาดงาน โดยนายกฤตภาส ณ พัทลุง  จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด  และนายวิวัฒน์  บุญเจริญ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  มีนักศึกษาเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น  1,250 คน ประกอบด้วย นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ จัดขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา