หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้ “การบริหารจัดการงานในยุค 4.0” แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้ “การบริหารจัดการงานในยุค 4.0” แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-01 17:23:05

      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561    ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ประจำปี 2561”  ในหัวข้อ “การบริหารจัดการงานในยุค 4.0”   โดยอาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป้นประธานกล่าวเปิดโครงการ   ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร  จากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยความรู้  โดยมีศิษย์เก่าและนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมอบรม  ณ  ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724)   คณะวิทยาการจัดการ

    สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในยุค 4.0  ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถของศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ หรือเป็นนักลงทุน มีความจำเป็นต้องพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการแสวงหาช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด