หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดเสวนาวิชาการ “จับฉาย” สร้างเครือข่ายนักศึกษาต่างสถาบัน 6 แห่ง
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดเสวนาวิชาการ “จับฉาย” สร้างเครือข่ายนักศึกษาต่างสถาบัน 6 แห่ง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-08 11:54:13

      

        เมื่อเร็วๆนี้  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดเสวนาวิชาการ "จับฉาย” ประกอบด้วยกิจกรรมการฉายภาพยนตร์สั้นของนักศึกษาจาก  6 สถาบัน  พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับงานเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์สั้น    ได้แก่     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สามเสน กรุงเทพมหานคร

       ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า “ รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฉายภาพยนตร์สั้นของนักศึกษาพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาที่เรียนทางภาพยนตร์ด้วยกัน  จัดเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาที่ศึกษาด้านภาพยนตร์มารวมตัวจัดกิจกรรมการเชิงวิชาการร่วมกันครั้งแรก  ทำให้นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้  ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพต่อไป และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีต่อกันในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกัน    โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นกิจกรรมหลักของแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ ทักษะ และมีศักยภาพในวิชาชีพ ภายใต้โครงการเอตทัคคะของคณะวิทยาการจัดการ

        ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนนักศึกษาของแขนงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์  ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานนอกสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”