หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-08 17:30:43


         วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ชี้แจงแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม  เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ระดับคณะ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ  โดยกำหนดจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561