หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560”
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-28 17:54:51


       เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายอผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ให้เกียรติเป็นผู้ชี้แจง ให้ข้อมูลในการประชุม เพื่อจัดทำและติดตามการเขียนผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)จำนวน 5 หลักสูตร คือ นิเทศศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

      การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2560 พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่อไป  มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เข้าร่วมประชุม   ณ   ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ  สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561