หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมการจัดการความรู้ สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมการจัดการความรู้ สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-23 10:18:42


       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมการจัดการความรู้ บุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2561 เพื่อหารือพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยแบ่งกลุ่มการจัดการความรู้ 2 กลุ่ม   ได้แก่ กลุ่มการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสมาชิกกลุ่มสามารถนำความรู้ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   และกลุ่มงานวิจัย  เพื่อสมาชิกกลุ่มนำข้อเสนอแนะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป  มีคณาจารย์ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์  คณะวิทยาการจัดการ