หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรฯ” ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรฯ” ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-31 17:51:58


        เมื่อวันที่ 23-25  พฤษภาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา  และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ

          การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรประจำคณะฯ มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้      โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสด์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ”

          “การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนเป็นสำคัญ มีเป้าหมายที่แน่ชัด ทัศนคติที่ดี คิดบวก รู้จักปรับตัว เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตนเองให้ทันองค์กร  วางแผนดำเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ ก้าวเดินทีละขั้นไม่ต้องรีบเพราะล้มแล้วมันเจ็บ หัวใจสำคัญทำงานแล้วต้องมีความสุข ใช้ชีวิตต้องมีความสุข ทำแล้วไม่มีความสุขอย่าไปทำ คิดแล้วไม่มีความสุขอย่าไปคิด ชีวิตเป็นของเรา เราคือผู้กำหนด แต่ถ้าไม่ได้ดังใจ ให้ถือเสียว่า 30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฟัน ต้องสู้ ต้องสู้ ถึงจะชนะ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ บรรยายโดยสรุป

            นอกจากนี้มีวิทยากรให้ความรู้ด้านทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   พร้อมกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร  มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  และบุคลากรสายสนุบสนุนวิชาการ   เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ   โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี