หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > นิเทศศาสตร์ วจก. จัดพิธีมนัสคารวะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประจำปี 2561
นิเทศศาสตร์ วจก. จัดพิธีมนัสคารวะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-31 16:28:39


            วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ โดยกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมนัสคารวะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประจำปี 2561  เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดยดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี และศิษย์เก่านิเทศศาสตร์เข้าร่วมในพิธี

           กิจกรรมภายในพิธี ประกอบด้วย การวางพานพุ่มสักการะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ    การวางพวงมาลาของนักศึกษาและศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ในแต่ละรุ่น การอ่านพระราชประวัติเพื่อระลึกถึงพระองค์ การแสดงรำศรีนวล และการแสดงของผู้นำเชียร์ของศิษย์นิเทศศาสตร์แต่ละรุ่น

          การจัดพิธีมนัสคารวะ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยอาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 เนื่องด้วยในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี นับเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงกำหนดจัดให้มี “พิธีมนัสคารวะ” ขึ้น