หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้า 2 โครงการนำนักศึกษาไปร่วมอบรมเสริมทักษะอาชีพ ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้า 2 โครงการนำนักศึกษาไปร่วมอบรมเสริมทักษะอาชีพ ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-06-05 16:57:14

       คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดิทัศน์ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมเดินทางไปอบรมระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับการประสานงานและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน 

       เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาทั้ง 28 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรมด้านผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และโครงการอบรมระยะสั้น ด้านการถ่ายภาพ  
ณ  Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น  ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดิทัศน์ก่อนเดินทางไปอบรม  กับวิทยากรระดับมืออาชีพทั้งจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้เชี่ยวชาญจากวงการวิชาชีพ ณ ห้องเรียน Smart Classroom และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นห้องเรียนที่มีความพร้อมทางด้าน Online Presentation, Digital Audio Visual และคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ Imac Osx 

       งานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยากรจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม  ร่วมด้วย อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนและคณะ รวมทั้ง อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ  อาจารย์สมทบ แก้วเชื้อ และ อาจารย์ลดาพร พิทักษ์ ในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยงที่จะร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปลายเดือนมิถุนายนนี้ด้วย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา กล่าวว่า “ทั้ง 2 โครงการนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทั้งกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ เพื่อร่วมเดินทางไปรับการอบรมด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 14 คน และอบรมด้านการถ่ายภาพ ณ เทศบาลเมือง Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น อีก 14 คน ซึ่งเป็น 2 องค์กรที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ และคาดว่าเมื่อโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จก็จะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อเนื่องไปทุกปี”