หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย เพื่อนำเสนอบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย เพื่อนำเสนอบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-06-10 16:04:08


      คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย เพื่อนำเสนอบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  และคัดเลือกบทความที่เตรียมส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการดังกล่าว มีอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ