หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
วจก.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-06-10 16:08:26


       คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ( ICMSIT 2017) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมวันงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมสถานที่การนำเสนอผลงาน การมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานประจำคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ

    สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ( ICMSIT 2018) กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมได้ตามกำหนด วัน และสถานที่ดังกล่าว