หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 3) ประเภทรับตรงร่วมกัน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ 3) ประเภทรับตรงร่วมกัน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-06-11 19:58:18


       วันที่ 11 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS (รอบ3) ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะวิทยาการจัดการ  มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชา  ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้เข้าสอบทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถ และผลงาน  มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบอย่างเข้มข้น    ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ทาง www.reg.ssru.ac.th