หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ICMSIT 2018 : วจก.สวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ICMSIT 2018 : วจก.สวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-06-17 16:42:12


           วันที่ 15 มิถุนายน 2561  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5   ICMSIT2017 : 5th International Conference on Management Science,Innovation and Technology 2018  Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok,Thailand  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์  คณะวิทยาการจัดการ

          สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ ในปีนี้  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยหลากหลายสาขาเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มนิเทศศาสตร์ กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์งานวิจัย เพื่อการคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในทุกมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ และงานวิจัยใหม่ๆ โดยคาดหวังว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานวิจัยเพื่อนำมาแสดงบนเวทีการประชุมวิชาการของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา   ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ  เป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ ในการวิจัยสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา ภูมิปัญญาไทยสู่สากล มีนโยบายและเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่ง  สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้ และการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการวิจัย เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนัก และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการประชุมวิชาการฯดังกล่าว โดยคณะวิทยาการจัดการ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่อไป    ”