หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิชาการ โครงการ“พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัย FMS SSRU Mini Conference 2018” นำเสนอบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิชาการ โครงการ“พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัย FMS SSRU Mini Conference 2018” นำเสนอบทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-13 16:00:22


              วันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการ โครงการ "พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การวิจัย " (FMS SSRU Mini Conference 2018) ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านการวิจัย ให้ได้รับการเผยแพร่ และคัดเลือกบทความที่เตรียมส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา  ได้แก่ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผู้นำบทความเข้านำเสนอกว่า 400 บทความ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นห้องย่อยของแต่ละสาขา 

             สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจำคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำนักศึกษาในการเขียนบทความ   โดยผลของการจัดโครงการดังกล่าว  จะออกมาในรูปแบบของการนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป