หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักศึกษารุ่นแรก บินลัดฟ้าสู่แดนอาทิตย์อุทัย อบรมเสริมทักษะอาชีพด้านการถ่ายภาพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งนักศึกษารุ่นแรก บินลัดฟ้าสู่แดนอาทิตย์อุทัย อบรมเสริมทักษะอาชีพด้านการถ่ายภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-06-27 14:55:10


    “บินลัดฟ้าอบรมเสริมทักษะวิชาชีพด้านการถ่ายภาพ” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดส่งนักศึกษาจำนวน 14 คนที่ผ่านคัดเลือก จากการแข่งขันประกวดภาพถ่ายฯ ไปเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพด้านการถ่ายภาพ ณ   เทศบาลเมือง Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น   

     วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดส่งนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือก จากการแข่งขันประกวดภาพถ่ายฯ ที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ  เทศบาลเมือง Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น  (The Town of Photography) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยได้รับการประสานงานและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน   เพื่อเป็นการเสริมทักษะอาชีพด้านการถ่ายภาพแก่นักศึกษา และเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

     การเดินทางในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยากรจัดการ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนและคณะ รวมทั้ง อาจารย์นิติธร อุ้นพิพัฒน์  หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  ในฐานะอาจารย์พี่เลี้ยงที่ร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาเพื่อการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย   โดยมี  Mr.Naoki Ichikawa (Associate Town Mayor) , Mr.Takanori (Fuji Department Head Town Promotional Exchange Department)  , Mr.Takeshi Okaku (Office Manager) และ  Mr.Sumitta Aikwanich  (Coordinator)  ได้ให้การต้อนรับ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทั้ง 14 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

     โครงการอบรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากร  Mr.Yukinori Otsuka   ช่างภาพมืออาชีพจากเทศบาลเมือง Higashikawa    โดยนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะการถ่ายภาพ  และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทั้งกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ เพื่อร่วมเดินทางไปรับการอบรมด้านการถ่ายภาพ ณ เทศบาลเมือง Higashikawa, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น และมีแผนจะดำเนินโครงการเช่นนี้อีกในปีต่อๆไป”

     การอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพของนักศึกษาทั้ง 14 คน ตลอดระยะเวลาการอบรมที่ผ่านมา  นายณฐพล ละออสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กล่าวว่า “จากการไปเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ผมรู้สึกดีใจมากที่รับโอกาส  ได้ความรู้จากการอบรมด้านถ่ายภาพ เรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิต และความเป็นอยู่ของประเทศญี่ปุ่น  ผมยังได้มิตรภาพจาก รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ในคณะวิทยาการจัดการและอยากให้มีโครงการที่ดีเช่นนี้ต่อไปครับ”

     นางสาวทัศนีย์ ไทยปาล นักศึกษาชั้นที่ 2 แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  กล่าวว่า   “รู้สึกขอบคุณคณะวิทยาการจัดการมากๆค่ะ ที่มอบโอกาสให้เรียนรู้สิ่งที่มากกว่าทฤษฎีในห้องเรียน ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ได้ลงพื้นที่ถ่ายภาพจริง ได้พัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพของตนเอง  เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการประกอบการเรียน การประกอบวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆที่เข้าอบรมอีกด้วยค่ะ”