หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน !! แจ้งเลื่อนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน !! แจ้งเลื่อนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-02 10:29:34


ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน !! แจ้งเลื่อนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จากเดิมวันที่ 2 - 7 กรกฏาคม 2561
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2561 (โดยลงทะเบียนรับได้ใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ (www.ge-tablet.ssru.ac.th ) ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา อาคาร 38 ชั้น 3
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต
1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ
2. บัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
5. กรณีมอบบุคลอื่นรับแทน
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

ที่มา :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th