หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
วจก. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-26 09:45:40


เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม  2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ จัด "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560"  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรเป็นอย่างดี  โดยดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่า  และศิษย์ปัจจุบัน  ให้ความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ณ  ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724)   คณะวิทยาการจัดการ