หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-26 09:49:54


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ยกระดับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาขา หัวหน้าแขนง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “Actual Economy : Asain Discourse on Global Challenges ACE-2018”   เมื่อวันที่ 9-13 กรกฎาคม  2561   ณ  ANA Crowne Plaza Narita Hotel  ประเทศญี่ปุ่น

การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่งานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยในต่างประเทศ  และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้งยกระดับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง