หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-18 13:56:05


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดกิจกรรม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  พร้อมรับฟังคำชี้แจง คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Free Enrollment) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา  และยังจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งในเรื่องของการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอีกด้วย จัดขึ้น ณ อาคาร 56 และ 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา