หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2 แขนงวิชาก่อนฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2 แขนงวิชาก่อนฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-18 14:04:42

       วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกสหกิจศึกษา แขนงวิชาการตลาด และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561    โดย ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศราวุธ แสนโคด       ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายณัฐกฤษณ์ ใจเกี๋ยง           ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายภาณุพันธ์  โพธิ์แพงพุ่ม   ศิษย์เก่าสาขาวิชาวารสารสนเทศ  และนายนันทิพัฒน์ จันทร          ศิษย์เก่าสาขาวิชาวารสารสนเทศ “เตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน”  และรับฟังการชี้แจงแนะแนวแนะนำการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาขีพและสหกิจศึกษา   โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  มีนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ