หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-09 17:07:03


         เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561   ผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้แทนคณบดี  เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาใหม่  ทั้งนี้มีคณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์เข้าร่วมในพิธี  มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติและภาคพิเศษเข้าร่วมการปฐมนิเทศกว่า 2,500 คน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา