หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-17 19:53:17


           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

          วันที่ 17 สิงหาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ครั้งที่  3  / 2561    โดยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โครงการสำหรับนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา  การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเนื่องในงานครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724)  คณะวิทยาการจัดการ