หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-24 19:31:51


  •     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561    คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา ความคุ้นเคย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา วัชระรังษี  คณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  •     ในการตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมุ่งสู่ความเป็นเอตทัคคะของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561   ซึ่งผลการตรวจประเมินครั้งนี้อยู่ในระดับดี เป็นไปตามการประเมินตนเองของคณะ