หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาผู้ประกอบการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาผู้ประกอบการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-08-27 20:31:05


      คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาผู้ประกอบการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  มุ่งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมการพัฒนาตนเอง ก่อนที่จะออกฝึกงาน  พร้อมรู้จักกับหน่วยงานของผู้ประกอบการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงาน

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาผู้ประกอบการในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา   โดยอาจารย์ ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  บรรยายแนะนำองค์กร และประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน  และการอภิปรายกลุ่ม“เทคนิคการหาที่สถานที่ฝึกงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยศิษย์เก่ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์   ปิดท้ายด้วยการแนะนำการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาขีพ/สหกิจศึกษา   มีนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ  นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา