หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-05 19:53:21


วันที่ 4 – 5  กันยายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้  มีคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ