หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วจก. เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วจก. เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-06 17:17:08

วันที่ 6 กันยายน 2561  กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 

 ในโอกาสนี้ ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่  เพื่อให้นักศึกษาได้จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ ตามปณิธาน และอัตลักษณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา