หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2561
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-07 10:30:36


     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4   ประจำปีการศึกษา 2561    โดย อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ชี้แจงแนะแนวแนะนำการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาขีพ มีนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4   เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้อง Mini Theater คณะวิทยาการจัดการ