หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-15 18:39:05

         วันที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ได้แก่

1.นางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร) หัวหน้าสำนักงานคณบดี

2. นางสาววีณา กันหญีต    ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร) หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

3. นายกาญจน์มนัส  หมื่นสังข์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร) หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

4. นางสาวภคพร เดชอนันต์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ

ในโอกาสนี้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกัน ณ สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา