หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ธรรมนิติ Roadshow” พร้อมบรรยาย “การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคปัจจุบัน”
วจก. ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ธรรมนิติ Roadshow” พร้อมบรรยาย “การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคปัจจุบัน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-20 14:21:03

            

               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชี   นำโดยอาจารย์ ดร.หุดา  วงษ์ยิ้ม  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี   พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทในเครือธรรมนิติ ในการร่วมดำเนินกิจกรรม  “ธรรมนิติ Roadshow”  และการบรรยาย หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว  

          การจัดกิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรจากบริษัทธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทในเครือธรรมนิติ ได้แก่  หัวข้อ ทักษะที่เหมาะสมสำหรับผู้ทำบัญชี  โดยคุณวรัตดาภร อังวาณิชชากุล  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  หัวข้อ ติดอาวุธสู่การเป็นนักสอบบัญชีมืออาชีพ (Auditor)  โดยคุณวัชราภร ธรรมผุย รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และการแนะนำบริษัทธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯในเครือ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมนิติ และ Q&A  โดยคุณธัญลักษณ์ จิโรภาส และคุณธีรวีร์ ศรีอาริยะจันทร์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  มีนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 57 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า  “การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีโดยตรง จากผู้เชี่ยวชาญในเครือบริษัทธรรมนิติ  ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรผู้ให้บริการด้านการบัญชีชั้นนำของประเทศไทย และจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบัญชีมืออาชีพในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก้าวเข้าสู่อาชีพผู้สอบบัญชี (Auditor) ซึ่งนับว่าเป็นจุดสูงสุดของสายวิชาชีพบัญชี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ การจัดกิจกรรมในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันต่อไปในอนาคต”


อาจารย์ ดร. หุดา  วงษ์ยิ้ม:ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/เรียบเรียง/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยากรจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา