หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-09-26 10:25:06

หลักสูตรบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resources Management

ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง   เนื่องจากองค์กรต่างๆ ล้วนขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหาร   และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่   โดยเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของสมรรถนะของนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญสู่มาตรฐานอาชีพ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2)

- หลักสูตรการบัญชี

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ

** แขนงวิชาการตลาด

** แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

** แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

** แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

** แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ

** แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 ตุลาคม 2566

สมัครที่: https://admission.ssru.ac.th"

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS FAMILY"

+++++++++++++++++++++++++++++++


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา