หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-09-14 13:54:07


        วันที่ 13 กันยายน 2561  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1  โดยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณาจารย์ งานประชาสัมพันธ์คณะฯ เข้าร่วมประชุม  โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือในการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเป็นสากล ทันสมัย  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและการบริการวิชาการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายขับเคลื่อนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา QS World University Ranking ด้านเว็บไซต์ภาษาอังกฤษและ impact