หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-12 22:00:29

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education ,Business,Technology,and Social Sciences (ICEBTS) 2024 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

      ในปีการศึกษานี้ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา  เปิดรับนักศึกษาจำนวน 36 ทุน โดยคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หน่วยงานละ 2 คน เพื่อรับทุนเข้าร่วมการนำเสนอผงานวิจัยดังกล่าว  ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จากสาขา/แขนงวิชาต่างๆ  สมัครสอบคัดเลือกและเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัญฑิต   เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาในครั้งนี้  ณ ห้องปรุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน
#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily