หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ วจก. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-15 16:39:24

       วันทึ่ 14 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตนมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 6 คณะ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขอบคุณภาพ: พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily