หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-15 16:42:27

           วันทึ่ 14 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน  ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม  สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว  การฝึกอบรมอาชีพ การออกร้านของนักศึกษา และการจัดเสวนาหัวข้อ “MIND&LOVE” โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทรดนัย เสตสุวรรณ (เขื่อน) ศิลปินนักร้อง นักแสดง และ Content Creator ร่วมพูดคุย เสวนาให้ความรู้ และแนวคิดในการใช้ชีวิต มีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily