หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-15 16:45:50

         วันทึ่ 14 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกร และมอบตรา ส.มงกุฏ แก่ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จัดขึ้นโดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ณ บริเวณลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี

       สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ราชภัฏและตราพระราชลัญจกร ตราประจำส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในสถาบันอีกด้วย

          กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย พิธีมอบตราพระราชลัญจกร และมอบตรา ส.มงกุฏ แก่ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีมอบพานเครื่องทองน้อย พานดอกไม้ และพานมาลัย ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  การแสดงเปิดพิธี ด้วยชุดการแสดง “รัตนะมหาจักรพรรดิราช” พิธีจุดเครื่องทองน้อยและเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร  พิธีกล่าวถวายราชสดุดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีนมัสคารวะฝากตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และชุดการแสดงรำถวายมือ  ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสง่างาม สมภาคภูมิ


กันยากร สุจริตเนติการ/พัชร กิ่งก้าน: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily