หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร และบุคลากร วจก. เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้บริหาร และบุคลากร วจก. เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-15 17:11:32

         วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวปาริฉัตร จันทร์นวล นายฉัตรลิขิต นิ่มงาม และนายวรวิทย์ คุ้มวงศ์  บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หัวข้อ “คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”  จัดโดยกองนโยบายและแผน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  TQA/EdPEx Assessor และอนุกรรมการด้านเทคนิคเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ    เป็นวิทยากร   มีผู้บริหารหน่วยงานจัดการศึกษา  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม     ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการอบรมในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ/พัรธกานต์ ตั้งวศินธรรม : ถ่ายภาพ

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily