หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-21 09:02:52

        ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจากนายธรรมศรัณย์ คู่สันเทียะ  Content Editor เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้น โปรแกรม Premier Pro การผลิตสื่อและสร้างคอนเทนต์” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ

    “เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมโลกยุคปัจจุบัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว


พัชร กิ่งก้าน:ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily