หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2567
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2024-02-21 16:40:48

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์   2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)  เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม      พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอแนะประเด็นพิจารณาในวาระต่างๆ เพื่อการบริหารและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)


กันยากร สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#เรียนดีมีความสุขมีรายได้

#คณะวิทยาการจัดการทำงานพร้อมเรียน

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันFMSFamily