หน้าหลัก > ข่าว > > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนลงนามความร่วมมือสานต่อ MOU กับ Technological University of the Philippines
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนลงนามความร่วมมือสานต่อ MOU กับ Technological University of the Philippines

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-09 18:53:15


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงนามความร่วมมือสานต่อ (MOU Renew)  ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Technological University of the Philippines เพื่อร่วมดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และการวิจัย ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารเครือข่าย     ณ  Technological University of the Philippines ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การลงนามความร่วมมือนี้ จะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงนาม โดยการดำเนินงานจะมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และการวิจัยต่อไป