หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์ประจำแขนง ครั้งที่ 2/2560
แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์ประจำแขนง ครั้งที่ 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-14 16:53:58

วันที่ 12 มีนาคม 2561  ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ประจำแขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  โดยมีวาระการประชุม คือ  การพานักศึกษาที่ชนะการประกวด MCOT Awards เข้าพบและแสดงความขอบคุณกรรมการและเลขาธิการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน การแจกแจงเรื่องตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 3/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561  และสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   โดยมีหัวหน้าแขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  คณาจารย์ประจำแขนงฯ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ