หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 /2560
วจก. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 /2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-05-07 14:38:42

          

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ  จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   โดย ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา    กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานของตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขา  พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีผูกข้อมือ  โดยมีอาจารย์หัวหน้าสาขา  อาจารย์ประจำสาขา  เข้าร่วมพิธี พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  และความประทับใจ  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          การเล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าสู่เส้นทางอาชีพ ตลอดจนโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพ บัณฑิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในภาวะปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ดังกล่าวขึ้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต