หน้าหลัก > ข่าว > > ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2018-03-09 18:16:23

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม

ภาพเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ จำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยในวันนี้ ( 15 มกราคม 2561) คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ดังกล่าว เข้ารับเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดังมีรายนามต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบำรุง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ มีนคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี แม้นอินทร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ สาขาวิชานิเทศศาสตร์


pdfz39.pdf