หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว ประชุม/อบรม คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
        วันที่ 25 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดกา ...
2018-04-25 14:50:14
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒนาการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
        วันที่ 24 เมษายน 2561  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒ ...
2018-04-24 15:30:59
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้ ...
2018-04-03 17:45:43
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและการอ้างอิงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานSCOPUS
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ ...
2018-03-30 18:31:07
วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
    วันที่ 30 มีนาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอ ...
2018-03-30 17:03:11
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน การประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 รอบตัดสิน
    แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิส ...
2018-03-29 13:49:49
วจก. จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
วันที่ 14 มีนาคม  2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภ ...
2018-03-14 19:25:39
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มฐาน/องค์ความรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ (ด้านทักษะทางการสื่อสารด้านภาษาในยุค Thailand 4.0)
ศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สู่ชุมชน  คณะวิทยาการจัดการ  ขอประชาสัมพันธ ...
2018-03-14 18:40:32
ข่าวย้อนหลัง