หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย
ข่าววิจัย

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมการจัดการความรู้ สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจั ...
2018-08-23 10:18:42
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
        วันที่ 25 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดกา ...
2018-04-25 15:41:35
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒนาการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
        วันที่ 24 เมษายน 2561  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตามการพัฒ ...
2018-04-24 15:30:59
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้ ...
2018-04-03 17:45:43
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและการอ้างอิงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานSCOPUS
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ ...
2018-03-30 18:31:07
วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
    วันที่ 30 มีนาคม 2561   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอ ...
2018-03-30 17:03:11
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน การประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 รอบตัดสิน
    แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิส ...
2018-03-29 13:49:49
ข่าวย้อนหลัง