หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว โครงการประชุม/อบรม คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมทีมพัฒนาฯ 8 ตำราหลัก 8 เล่มวิชาแกน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วจก. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมทีมพัฒนาตำราหลักวิชาแ ...
2017-10-27 11:22:21
วจก. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ...
2017-10-27 11:25:37
ฝ่ายบริหาร วจก. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 อาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาก ...
2017-10-27 11:29:38
ข่าวย้อนหลัง