หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
           วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   คณะวิทยาการจัดการ มหา ...
2020-02-28 17:18:44
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมกำหนดมาตรการความปลอดภัย ป้องกัน COVID-19
      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2020-02-28 15:44:38
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2020-02-28 15:42:46
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563
     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2020-02-26 15:59:12
คณะวิทยาการจัดการ รองรับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-02-26 15:10:42
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการwww.fms.ssru.ac.thwww.ssru.ac.thIG : fms_ssruTwitter : @pr_f ...
2020-02-26 12:18:56
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิ ...
2020-02-25 18:24:21
วารสารศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา จัดเสวนา “เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ”
        แขนงวิชาวารสารศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ ม ...
2020-02-25 16:31:20
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ...
2020-02-25 13:54:21
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ...
2020-02-25 13:50:32
ข่าวย้อนหลัง