หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ

อาจารย์ วจก. เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 17
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิท ...
2019-03-20 14:12:59
ผู้บริหาร วจก. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้ว ...
2019-03-18 16:12:01
ลงพื้นที่ Roadshow ประกาศความมันส์ทะลุมิติ งาน"SSRU MV Awards Vol.9" ที่สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัด ...
2019-03-18 14:33:26
ข่าวย้อนหลัง