หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ

วจก. ประชุมติดตามความก้าวหน้า การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2562
      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประ ...
2019-01-16 10:41:27
วจก. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ มห ...
2019-01-16 10:54:47
วจก. จัดประชุมมอบนโยบายคณาจารย์ประจำคณะ ประจำปี 2562
      วันที่ 11 มกราคม 2562   คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมมอบนโยบายคณาจารย์ประจำค ...
2019-01-16 10:59:09
ข่าวย้อนหลัง